มหาวิทยาลัยภาคกลาง

Programs

ระบบสารสนเทศ บทคัดย่อสารนิพนธ์  

ปัญหาการควบคุมภายในการทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย นางสาวเกตุนภัส รัมภาภณธนัส
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานตามภารกิจในเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว จังหวัด นครสวรรค์
โดย นางสาวเจียมจิตร บุญมี
ระดับปัญหาการจัดทำบัญชีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนล่าง
โดย นางสาวณฐยา ราชสมบัติ
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์
โดย พันจ่าอากาศเอกบัณฑิต บัวสุวรรณ์
แนวทางการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ตรารุ้งงาม ของบริษัท เกียรติบุญครอง เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร
โดย นางสาวพัชรนันท์ ธนภูมิธิติพัชร์
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การตำบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
โดย นางสาววิมลรัตน์ หมื่นคำแสน
การประเมินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตตำบลศรีมงคลอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย นางสาวสมสกุล หอมหวล
ปัญหาและอุปสรรคของผู้สูงอายุที่มีต่อการเข้าถึงบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
โดย นางสาวสุธัญญา บุญเกิด
ปัญหาการสื่อสารภายในองค์กรของกลุ่มบริษัท 111 กรุ๊ป จำกัด
โดย นางสาวลัฐิกา สุภาราญ