รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

โทรศัพท์: 056 801-829 | 056 801-822-4 | 086 523 4862

      เพื่อส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยภาคกลางจึงให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชา (1) บัญชี (2) การบริหารการเงินและการลงทุน (3) การบริหารการตลาดและโลจิสติกส์ (4) การบริหารงานธุรกิจและบุคลากร (5) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (6) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (7) นิติศาสตร์ และ (8) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จำนวน 3 ประเภททุน ดังนี้


ผู้จบการศึกษาชั้น ปวช. และ ปวส.


ผู้จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.3

 

                   "ทุกหลักสูตรได้ผ่านการรับรองจาก สกอ.และ กพ."

 

กำหนดการรับสมัครและเปิดภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

มกราคม - มีนาคม

รับสมัครนักศึกษาทุนและสอบสัมภาษณ์

เมษายน

รับสมัครนักศึกษาทั่วไปและสอบสัมภาษณ์

พฤษภาคม

รายงานตัว

มิถุนายน

เปิดภาคเรียน/ปฐมนิเทศ

ภาคการศึกษาที่ 2

มิถุนายน - สิงหาคม

รับสมัครนักศึกษาทุนและสอบสัมภาษณ์

กันยายน

รับสมัครนักศึกษาทั่วไปและสอบสัมภาษณ์

ตุลาคม

รายงานตัว

พฤสจิกายน

เปิดภาคเรียน/ปฐมนิเทศ

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ตุลาคม - ธันวาคม

รับสมัครนักศึกษาทุนและสอบสัมภาษณ์

มกราคม

รับสมัครนักศึกษาทั่วไปและสอบสัมภาษณ์

กุมภาพันธ์

รายงานตัว

มีนาคม

เปิดภาคเรียน/ปฐมนิเทศ

 

สิทธิระดับปริญญาตรี

  • 1. กู้ยืมเงิน กยศ. ได้เต็มสิทธิ์ทุกหลักสูตร
  • 2. บุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจเบิกค่าเล่าเรียน ได้ปีละ 15,000 - 20,000 บาท

 

สิทธิระดับปริญญาโท-เอก

  • 1. กู้ยืมเงินจากธนาคารออมสินได้
  • 2. อาหารกลางวัน อาหารว่างฟรีตลอดหลักสูตร

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 

ปริญญาตรี ภาคปกติ
   อ.วิเชียร โสมวิภาต
   Line: poo8853   Mobile: 081 888 5048

ปริญญาตรี เรียนเสาร์อาทิตย์
   อ.กันหา พฤทธิ์พงศกร
   Line: kanha1514   Mobile: 086 523 4862 

ปริญญาโท - เอก
   ดร.ทนงศักดิ์ เหมือนเตย
   Line: mtanongsak   Mobile: 086 931 7418

Email: kanha1514@gmail.com หรือ rujaka@gmail.com


สมัครเรียน