สมัครเรียนบัณฑิตศึกษา

หลักสูตร หลักสูตร*          ดูรายละเอียดหลักสูตร    
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ*

ชื่อ - นามสกุล*

 วันเดือนปีเกิด   สัญชาติ   ศาสนา

สถานภาพสมรส

       

 ที่อยู่ปัจจุบัน  

ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์+ E mail+
สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ที่อยู่ โทรศัพท์
การศึกษา
ชื่อปริญญา
สาขาวิชา คณะ
สถาบัน
เมื่อ พ.ศ. เกรดเฉลี่ย

 

กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน     สำหรับช่องที่มีเครื่องหมาย + กรุณากรอกทั้งสองช่องหรือช่องใดช่องหนึ่ง  

ข้าพเจ้าผู้สมัคร ขอรับรองว่า
      1.  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคกลาง
      2.  ข้าพเจ้าไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใด ๆ เนื่องจากการทำผิดหรือประพฤติเสื่อมเสีย
      3.  ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกี
ยจ