สมัครขอรับทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554

1. ประเภททุนที่สมัคร
ทุนเกียรติคุณ ทุนศิษย์เรา ทุนสถิรางกูร

2. หลักสูตรปริญญาตรี
เทียบโอน 2 ปี (จบ ปวส. ทุกสาขาวิชา)

3. สาขาวิชา
นิติศาสตร์ (น.บ.) เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.)
การเงินการธนาคาร (บธ.บ.) การตลาด (บธ.บ.)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)  

4. ข้อมูลผู้สมัคร
คำนำหน้าชื่อ

         อายุ     ปี

ชื่อ - นามสกุล
 
เลขที่  หมู่ที่ ซอย
ถนน ตำบล
อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์
มือถือ E mail
กำลังศึกษาชั้น คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียน 1/2553

5. สถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา

เลขทีู่่ หมู่ที่ ถนน
ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ โทรสาร
ชื่ออาจารย์แนะแนวหรือ อ.ที่รับผิดชอบ
ตำแหน่ง โทรศัพท์
มือถือ    


         ขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง ได้รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยภาคกลาง
เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 แล้ว  จึงขอส่งใบสมัครมาเพื่อพิจารณา  และจะ
ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการรับทุนมาทางไปรษณีย์ในภายหลัง