สมัครเรียนปริญญาตรี

จบ ม.6/ปวช. (หลักสูตร 4 ปี) หรือ ปวส. (หลักสูตรเทียบโอน) ภาคปกติและภาคค่ำ

หลักสูตร สาขา*          ดูรายละเอียดหลักสูตร    
คณะ                
ภาค*      
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ*

ชื่อ - นามสกุล*
 กำลังศึกษาที่โรงเรียน / สถาบัน*    
 วันเดือนปีเกิด   สัญชาติ   ศาสนา

 
ที่อยู่ปัจจุบัน  

เลขที่ / หมู่ ตรอก/ซอย ถนน
ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์+ E mail+

 

การศึกษา
สอบไล่ได้ชั้น สาขา
เมื่อ พ.ศ. จาก
ใบรายงานผลเลขที่ เกรดเฉลี่ย
แหล่งข้อมูล
ท่านรู้จักและเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยภาคกลาง  จากสื่อหรือแหล่งข้อมูลใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
อาจารย์สถาบันเดิม อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ ม.ภาคกลาง นักศึกษาม.ภาคกลาง
ญาติพี่น้อง ป้ายโฆษณา โฆษณาในหนังสือพิมพ์
แผ่นพับโฆษณา การแนะแนวของมหาวิทยาลัย สถานีวิทยุ
Web Site อื่น ๆ (ระบุ)
กรณี อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ / นักศึกษา  กรุณาระบุชื่อ  

กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน     สำหรับช่องที่มีเครื่องหมาย + กรุณากรอกทั้งสองช่องหรือช่องใดช่องหนึ่ง  

ข้าพเจ้าผู้สมัคร ขอรับรองว่า
      1.  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคกลาง
      2.  ข้าพเจ้าไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใด ๆ เนื่องจากการทำผิดหรือประพฤติเสื่อมเสีย
      3.  ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ