การรายงานตัวการดำเนินการรายงานตัวยืนยันการใช้สิทธิ์และขึ้นทะเบียนนักศึกษา

1. รายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยภาคกลาง ในวันอังคารถึงวันอาทิตย์
พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,050 บาท (กรณีทุนเรียนดีเยี่ยม 3,000 บาท)
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560

2. หรือ รายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาระบบออนไลน์ ดังนี้
   2.1 รายงานตัวทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยภาคกลาง ที่นี่ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560
   2.2 ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,050 บาท (กรณีทุนเรียนดีเยี่ยม 3,000 บาท) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบชำระเงิน
   2.3 เก็บหลักฐานการชำระเงินและมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยในวันเปิดภาคการศึกษา

*** มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบการชำระเงินโดยตรงกับธนาคาร เมื่อได้รับรายงานการชำระเงิน มหาวิทยาลัยจะดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาและแจ้งผลให้ทราบทางอีเมล ***

3. กรณีประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ. ผู้ได้รับทุนยังคงสามารถกู้ยืมเงิน กยศ. ได้ตามสิทธิ์