Menu

กิจกรรม

05.18
โครงการบริการวิชาการ
12.08.17
วันแม่แห่งชาติ 2560
26.07.17
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านคุ้งวารี
21.07.17
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดเกรียงไกร
21.07.17
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดคลองคาง
19.07.17
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ
19.07.17
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดท่าซุด
19.07.17
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านวังยาง
07.07.17
โครงการพัฒนาการเรียน การสอน การประเมินผลความรู้และทักษะภาษาอังกฤษด้วย CEFR
06.07.17
พิธีไหว้ครู
16.06.17
Mega Trends to Thailand 4.0
Free HTML5 Bootstrap template
16.06.17
สะเต็มศึกษาและการจัดทำคู่มือสะเต็ม
Free HTML5 Bootstrap template
16.06.17
การผลิตสื่อช่วยสอนด้วย CAI
Free HTML5 Bootstrap template
23.10.16
พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช
Free HTML5 Bootstrap template
14.10.16
พิธีรำลึก มหาราชา
Free HTML5 Bootstrap template
11.08.16
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
Free HTML5 Bootstrap template
04.08.16
โครงการรณรงค์การออกเสียงประชามติ
Free HTML5 Bootstrap template
07.16
พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา
Free HTML5 Bootstrap template
07.16
โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค