graduation@uct

ปริญญาตรี
รายการ บัณฑิต ชาย บัณฑิต ชาย เกียรตินิยม
1.  ค่าวุฒิบัตร
1,700
1,700
2.  ค่ารูปรับปริญญาและค่าจัดส่ง
1,000
1,300
3.  ค่าอุปกรณ์แต่งกายชุดครุย
900
900
4.  ค่าชุดครุย
1,300
1,300
รวม
4,900
5,200

รายการ บัณฑิต หญิง บัณฑิต หญิง เกียรตินิยม
1.  ค่าวุฒิบัตร
1,700
1,700
2.  ค่ารูปรับปริญญาและค่าจัดส่ง
1,000
1,300
3.  ค่าอุปกรณ์แต่งกายชุดครุย
500
500
4.  ค่าชุดครุย
1,300
1,300
รวม
4,500
4,800


บัณฑิตศึกษา

รายการ ชาย
ข้าราชการ
ชาย
ทั่วไป
1.  ค่าวุฒิบัตร
1,700
1,700
2.  ค่ารูปรับปริญญาและค่าจัดส่ง
1,000
1,000
3.  ค่าอุปกรณ์แต่งกายชุดครุย
500
900
4.  ค่าชุดครุย
1,300
1,300
รวม
4,500
4,900

รายการ หญิง
ข้าราชการ
หญิง
ทั่วไป
1.  ค่าวุฒิบัตร
1,700
1,700
2.  ค่ารูปรับปริญญาและค่าจัดส่ง
1,000
1,000
3.  ค่าอุปกรณ์แต่งกายชุดครุย
500
500
4.  ค่าชุดครุย
1,300
1,300
รวม
4,500
4,500