Untitled Document

มารู้จัก การบัญชีสืบสวน ก้นเถอะ!

Posted by: piyapong, in บทความวิชาการ | Date: 26.5.2016 | 0 comments

ผู้เขียนเชื่อว่า ผู้อ่านส่วนใหญ่ น้อยคนนักที่จะรู้จักการบัญชี สืบสวน ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Forensic Accounting ซึ่งคำว่า Forensic ที่แปลตามคำศัพท์จะหมายถึงเกี่ยวกับ ...

การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

Posted by: tanongsak, in บทความวิชาการ | Date: 20.4.2016 | 0 comments

การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามหลักการของการจัดการภาครัฐยุคใหม่ (New Public Management) และการบริการภาครัฐยุคใหม่ (New Public Service) ถือได้ว่าเป็นเงื่อนไข และเป็นกุญแจดอกสำคัญของความสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการ

ชื่อเรื่อง
Posted โดย:
วันที่
comments
บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยsrinuan23.3.20160
สินทรัพย์กับทรัพย์สินต่างกันหรือไม่ อย่างไรpiyapong13.12.20150
เพราะ "พราก" จึงพลัดพราก"chotikarn5.6.20150