Untitled Document

มคอ.3 132401 การบริหารโลจิสติกส์

Posted by: saravut, in การเรียนการสอน | Date: 25.3.2016 | 0 comments

ศึกษาวิธีการจัดการโลจิสติกส์ที่เข้ามามีผลต่อการจัดการภายในการดำเนินงานขององค์กรเพื่อให้สินค้าหรือกระบวนการส่งมอบถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

Comments

แสดงความคิดเห็น