Untitled Document

การแพทย์แผนไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์

Posted by: prajuab, in ศิลปวัฒนธรรม | Date: 11.5.2016 | 1 comments

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือในนามเดิมว่า วัดโพธารามหรือวัดโพธิ์ ซึ่งเป็นอารามหลวง เป็นวัดที่บันทึกตำรายาฤาษีดัดตน ตำรานวดไทยไว้ตามศาลารายต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ...