Untitled Document

มคอ.3 132401 การบริหารโลจิสติกส์

Posted by: saravut, in การเรียนการสอน | Date: 25.3.2016 | 0 comments

ศึกษาวิธีการจัดการโลจิสติกส์ที่เข้ามามีผลต่อการจัดการภายในการดำเนินงานขององค์กรเพื่อให้สินค้าหรือกระบวนการส่งมอบถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

มคอ.3 002108 ทักษะการศึกษาและการวิจัย

Posted by: President, in การเรียนการสอน | Date: 17.8.2015 | 0 comments

ศึกษาและเพิ่มพูนทักษะในการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยศึกษาการใช้เวลาให้เหมาะสม ศึกษาวิธีการฟังและจดคำบรรยาย การอ่านตำรา การเตรียมตัวสอบ วิธีทำข้อสอบ การคิดคะแนนสะสม การใช้ห้องสมุดและสืบค้นสารสนเทศ การศึกษาค้นคว้า ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย การอ่านผลการวิจัย การเขียนรายงานหรือภาคนิพนธ์ ฝึกปฏิบัติโดยใช้โครงงานวิจัยขนาดเล็กในหัวข้อที่สนใจ

ชื่อเรื่อง
Posted โดย:
วันที่
comments
มคอ.3 212411 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน piyapong3.10.20150
มคอ.3 122303 การวางแผนและควบคุมทางการเงินsrinuan12.2.20160
มคอ.3 212303 การบัญชีต้นทุน 1jariya20.8.20150
มคอ.3 391304 กฎหมายธุรกิจchotikarn19.7.20150
มคอ.3 311302 กฎหมายประกันภัยtarin25.5.20150
มคอ.3 101302 การจัดการทรัพยากรมนุษย์nattawut9.7.20163