การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM)

การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร  ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือ
เอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวม
ทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 

             มหาวิทยาลัยภาคกลางเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่รวบรวมบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่หลากหลาย  ดังนั้น การจัดการความรู้ที่มีอยู่เหล่านั้นตามแนวคิดระบบบริหารความรู้ในองค์กร จึงเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยและจะสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ซึ่งจะเป็นการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการพัฒนาตนเอง  มีการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และร่วมแสวงหาปัญญา และสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่า สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาไว้ 7
ยุทธศาสตร์ ดังนี้           

           ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และมีทักษะในการดำรงชีวิต
           ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
           ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการบริการวิชาการเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน   
           ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
           ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการบริหารและสถาบันให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
           ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน ทันสมัย
และตรงตามความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน
           ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน

          เพื่อให้สามารถนำแนวคิดการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งทีมงานการจัดการความรู้และจัดทำแผนการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย