Untitled Document

รูปแบบบทความวิจัย

Posted by: President, in งานวิจัย | Date: 5.6.2016 | 0 comments

การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัย นำผลงานวิจัยออกตีพิมพ์หรือเผยแพร่อย่างกว้างขวางหรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์