Untitled Document

รูปแบบบทความวิจัย

Posted by: President, in งานวิจัย | Date: 5.3.2017 | 0 comments

การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัย นำผลงานวิจัยออกตีพิมพ์หรือเผยแพร่อย่างกว้างขวางหรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอวิจัย เขียนอย่างไรให้ได้รับทุน

Posted by: jariya, in งานวิจัย | Date: 09.09.16 | 0 comments

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้ทุนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการได้มาซึ่งทุนในการ พัฒนาและสนับสนุนงานวิจัย ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องเขียนโครงร่างการวิจัยที่เย้ายวนใจคนอ่าน อ่านแล้วมี ความรู้สึกว่างานวิจัยน่าสนใจ ทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อผู้ให้ทุนโดยตรง และผู้ให้ทุนเห็นว่าควร ให้การสนับสนุนทุนเพื่อท าการวิจัย ดังนั้นผู้จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยจึงควรจัดทำด้วยความประณีต มีเหตุผล ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย