Untitled Document

รูปแบบบทความวิจัย

Posted by: President, in งานวิจัย | Date: 5.6.2016 | 0 comments

การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัย นำผลงานวิจัยออกตีพิมพ์หรือเผยแพร่อย่างกว้างขวางหรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

แนวทางการจัดทำ มคอ.7

Posted by: srinuan, in การประกันคุณภาพ | Date: 30.5.2016 | 0 comments

สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ในการบริหารจัดการหลักสูตรจะต้องดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

ชื่อเรื่อง
Posted โดย:
Posted ใน:
วันที่
comments
มารู้จัก การบัญชีสืบสวน ก้นเถอะ!piyapongบทความวิชาการ26.5.20160
  การแพทย์แผนไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์prajuabศิลปวัฒนธรรม11.5.20161
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นtanongsakบทความวิชาการ20.4.20160
มคอ.3 132401 การบริหารโลจิสติกส์saravutการเรียนการสอน25.3.20160
AR: Augmented Realityrujakaเทคโนโลยีสารสนเทศ25.2.20160
บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยsrinuanบทความวิชาการ23.3.20160
มคอ.3 002108 ทักษะการศึกษาและการวิจัยPresidentการเรียนการสอน17.8.20150
วันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาsaravutการตลาด18.12.20150
สินทรัพย์กับทรัพย์สินต่างกันหรือไม่ อย่างไรpiyapongบทความวิชาการ13.12.20150
มคอ.3 212411 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน piyapongการเรียนการสอน3.10.20150
มคอ.3 122303 การวางแผนและควบคุมทางการเงินsrinuanการเรียนการสอน12.2.20160
มคอ.3 212303 การบัญชีต้นทุน 1jariyaการเรียนการสอน20.8.20150
มคอ.3 391304 กฎหมายธุรกิจchotikarnการเรียนการสอน19.7.20150
เพราะ "พราก" จึงพลัดพราก"chotikarnบทความวิชาการ5.6.20150
มคอ.3 311302 กฎหมายประกันภัยtarinการเรียนการสอน25.5.20150
มคอ.3 101302 การจัดการทรัพยากรมนุษย์nattawutการเรียนการสอน9.7.20163