Untitled Document

srinuan

 

ชื่อ - สกุล: อ.ศรีนวล อินผึ้ง

ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขา

หน่วยงาน: คณะบริหารธุรกิจชื่อเรื่อง
Posted ใน:
วันที่
comments
แนวทางการบริหารหลักสตรู ประเด็นการกําหนดระบบและกลไก และการประเมินกระบวนการการเรียนการสอน2.11.160
แนวทางการจัดทำ มคอ.7การประกันคุณภาพ30.5.20160
บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยบทความวิชาการ23.3.20160
มคอ.3 122303 การวางแผนและควบคุมทางการเงินการเรียนการสอน12.2.20160