Untitled Document

tanongsak

 

ชื่อ - สกุล: ดร.ทนงศักดิ์ เหมือนเตย

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยอธิการบดี

หน่วยงาน: สำนักอธิการบดีชื่อเรื่อง
Posted ใน:
วันที่
comments
Lifelong Learningการเรียนการสอน13.5.170
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบทความวิชาการ20.4.20160