มหาวิทยาลัยภาคกลาง

Admissions

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน รอบที่ 2 เข้ารายงานตัว  

 1. นางสาววรลักษณ์ ผู้มีสัตย์
 2. นางสาวมัณฑนา มงคชญางค์กูล
 3. นางสาวสุนิษา คล่องแคล่ว
 4. นางสาวภิรมย์พร ประยูร
 5. นางสาวเกศินี ไชยแสนทา
 6. นางสาวปุณยภัทร ประภัสสร
 7. นางสาววรลักษณ์ สาครชาติ

ให้นักศึกษาดำเนินการ ดังนี้

download ใบสมัครเรียนหรือมาเขียนที่มหาวิทยาล้ยพร้อมเตรียมเอกสารเข้ารายงานตัว ดังนี้

 1. เอกสารประกอบการสมัคร
  • ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ ใบระเบียน ใบรับรอง หรือใบรับรองการเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบรับรองแพทย์
  • รูปถ่ายหน้าตรง ภาพสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. ระยะเวลารายงานตัว ตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงที่ 30 เมษายน 2562
 3. สถานที่รายงานตัว : สำนักอธิการบดี ล็อบบี้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
 4. ค่าสมัครเรียน จำนวน 2,050 บาท

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ติดต่อ ครูแพท 061 204 0562