มหาวิทยาลัยภาคกลาง

Admissions

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน รอบที่ 1 เข้ารายงานตัว  

 1. นางสาววรางคณา โม่ทิม
 2. นางสาวณัฐกานต์ ภู่สว่าง
 3. นางสาวกัญญาภัทร แหวะสอน
 4. นายศรายุทธ พุกสุข
 5. นายอนุพล เเข็งเเรง
 6. นางสาวภัทรพร ดวงตา
 7. นางสาววรรษมน ทรงประดิษฐ์
 8. นางสาววรลักษณ์ สาครชาติ
 9. นางสาวปุณยภัทร ประภัสสร
 10. นางสาวเกศินี ไชยแสนทา

ให้นักศึกษาดำเนินการ ดังนี้

download ใบสมัครเรียนหรือมาเขียนที่มหาวิทยาล้ยพร้อมเตรียมเอกสารเข้ารายงานตัว ดังนี้

 1. เอกสารประกอบการสมัคร
  • ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ ใบระเบียน ใบรับรอง หรือใบรับรองการเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบรับรองแพทย์
  • รูปถ่ายหน้าตรง ภาพสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. ระยะเวลารายงานตัว ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
 3. สถานที่รายงานตัว : สำนักอธิการบดี ล็อบบี้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
 4. ค่าสมัครเรียน จำนวน 2,050 บาท

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ติดต่อ ครูแพท 061 204 0562