คณาจารย์

 

สภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ชลอ   ว่องวัฒนาภิกุล นายกสภา
ดร.สราญภัทร   สถิรางกูร (อธิการบดี) กรรมการ
ศ.กิตติคุณ จรูญ สุภาพ กรรมการ
รศ.ศศนันท์   วิวัฒนชาติ กรรมการ
รศ.เอก ไชยสวัสดิ์ กรรมการ
รศ.ดร.ศุภมิตร   จิตตะยโศธร กรรมการ
นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการ
รศ. อนันต์ จันทรโอภากร กรรมการ
รศ.กิตติชัย สวันยานนท์ กรรมการ
นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการ
นางสาวรุจกา   สถิรางกูร กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีกันหา  พฤทธิ์พงศกร กรรมการ
นางจริยา   รอดจันทร์ เลขานุการ

 

คณาจารย์

 

ดร.สราญภัทร   สถิรางกูร     อธิการบดี
     
ศ.กิตติคุณ จรูญ สุภาพ
รศ.สุพัตรา สุภาพ
รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ
     
อ.ณัฐวุฒิ   สถิรางกูร
ดร.ทนงศักดิ์ เหมือนเตย
อ.รุจกา   สถิรางกูร
     
น.อ.ดิษฐ์พล ออเขาย้อย
อ.จริยา รอดจันทร์
อ.ศรีนวล อินผึ้ง
     
อ.ศราวุฒิ บุษหมั่น
อ.ประจวบ ฟักผล
อ.วิเชียร โสมวิภาต
     
อ.โชติการ แพสุวรรณ์
ดร.ธเนศ จิตสุทธิภากร ดร.สุริยา ทัศนียานนท์
     
อ.ประเสริฐ ตันศรีวรรัตน์
อ.กันหา พฤทธิ์พงศกร
อ.ปิยพงศ์ ประไพศรี
     
ศ.ดร.จุมพล สวัสดิยากร
พล.ร.ต.สุรพาสน์ ทัพภมาน
ผศ.ดร.สัลยุทธ สว่างวรรณ
     
อ.ธารินทร์ กุลปรียะวัฒน์
อ.สถาพร เกียรติพิริยะ
อ.เกรียงศักดิ์ ทับทิมโต
     
อ.สุพพัต สุภาคง
อ.กมล เพชรอ้อน
อ.ชาคร ญัตติพร
     
อ.ศรศักดิ์ กุลจิตติบวร
ผศ.กิตติ อมตชีวิน
อ.สุเมธ เพชรอ้อน