มหาวิทยาลัยภาคกลาง

Programs

อาชีพไหนที่ใช่คุณ  

คณะบัญชี
  สามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • ด้านการทำบัญชี
 • ด้านการสอบบัญชี
 • ด้านการบัญชีบริหาร
 • ด้านการภาษีอากร
 • ด้านการวางระบบบัญชี
 • ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
 • ด้านการตรวจสอบภายใน
 • ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี
 • ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ฯลฯ
คณะบริหารธุรกิจ
 • ผู้ประกอบการ
 • ผู้บริหารนักบริหาร
 • การเงิน
 • การตลาดและโลจิสติกส์
 • การบริหารงานธุรกิจ
 • คอมพิวเตอร์
 • บริษัทธุรกิจเอกชน
 • รัฐวิสาหกิจ
 • สถาบันทางการเงิน
 • เจ้าของกิจการ
 • ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว
 • ฯลฯ
คณะนิติศาสตร์
 • ผู้พิพากษา
 • อัยการ
 • ทนายความ
 • นิติกร
 • ตำรวจ
 • ทหาร
 • นักวิชาการ
 • บุคลากรตามสถานประกอบการ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบุคคล
 • หนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
 • ฯลฯ
คณะวิทยาศาสตร์
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • นักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
 • นักพัฒนาเว็บไซต์
 • นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรซอฟต์แวร์
 • ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
 • ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
 • ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 • ฯลฯ