มหาวิทยาลัยภาคกลาง

Programs

หลักสูตร  

ปริญญาตรี

บัญชีบัณฑิตสาขาการบัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการบริหารการเงินและการลงทุน
สาขาการบริหารการตลาดและโลจิสติกส์
สาขาการบริหารงานธุรกิจและบุคลากร
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นิติศาสตรบัณฑิตสาขานิติศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการบัญชี
สาขาการเงิน
สาขาการตลาด
สาขาการจัดการ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาเอก

ดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการอุดมศึกษา