หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

คณะบัญชี สาขาการบัญชี

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Accounting Program

ชื่อปริญญาบัตร

ภาษาไทย   บัญชีบัณฑิต, บช.บ. (การบัญชี)
ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Accounting in Accountancy, B.Acc.

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   - สังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
   - มนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
   - ภาษาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
   - วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
   - แกน 45 หน่วยกิต
   - เอกบังคับ 33 หน่วยกิต
   - เอกเลือก 15 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาศึกษาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

รวม 129 หน่วยกิต


อาชีพหลังจบการศึกษา

  สามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • ด้านการทำบัญชี
 • ด้านการสอบบัญชี
 • ด้านการบัญชีบริหาร
 • ด้านการภาษีอากร
 • ด้านการวางระบบบัญชี
 • ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
 • ด้านการตรวจสอบภายใน
 • ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี
 • ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ฯลฯ