รับสมัครผู้จบ ปวส. ระยะเวลาศึกษา 1.5-2 ปี

รายละเอียดหลักสูตร

 

มหาวิทยาลัยมีปรัชญาในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความดี ความสามารถ  จรรยาบรรณ  มรรยาท  ศีลธรรม  รับผิดชอบ  เสียสละ  พัฒนาตน  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีหลักการตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษา  ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย รัฐมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติภารกิจในการผลิตบัณฑิต  การวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  เพื่อให้ประเทศชาติ
เข้าสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า
  2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  อยู่ในศีลธรรมอันดี
  3. ไม่เป็นโรคร้ายแรง  มีใบรับรองแพทย์ที่ให้ความเห็นว่า  สุขภาพเหมาะสมสำหรับการเข้าศึกษา

 

ระบบการศึกษา

 

ใช้ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  โดย 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  โดยคิดหน่วยกิต  ดังนี้

  1. รายวิชาภาคทฤษฎี  ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา  ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 3 หน่วยกิต
  2. รายวิชาภาคปฏิบัติ  ใช้เวลาฝึกภาคปฏิบัติ  ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 3 หน่วยกิต
  3. การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา  ใช้เวลาฝึกในสถานประกอบการจริงไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 6 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

 

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี  ต้องมีระยะเวลาศึกษาอย่างน้อย 6 ภาคการศึกษา  และอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

 

การลงทะเบียนเรียน

 

อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 9  หน่วยกิต    อย่างมากไม่เกิน  21   หน่วยกิต

 

การสำเร็จการศึกษา

 

นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี  ต้องศึกษาครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ใน หลักสูตร  และสอบไล่ได้ แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป    นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้รับอนุปริญญา  ต้องสอบไล่ได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี 
และ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00  แต่ไม่ต่ำกว่า 1.75