โครงสร้างหลักสูตร

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ  90  หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี   9   หน่วยกิต

      แผนการเรียน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

001102

การเมืองและการปกครองไทย
Thai Politics and Public Administration

3

001106

เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้งาน
Sufficient Economic and Applications

3

001107

กฎหมายในชีวิตประจำวัน
Law in Day Life

3

001108

เศรษฐกิจ กฎหมายและการเมือง
Economy,  Law, and Politics

3

001109

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต บุคลิกภาพ และภาวะผู้นำ
Leadership, Personality, and Life Quality Development

3


กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

002101

มนุษย์กับสังคม
Man and Society

3

002102

จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology

3

002108

ทักษะการศึกษาและการวิจัย
Study and Research Skills

3

002109

ปรัชญาและตรรกศาสตร์
Philosophy and Logic

3

002110

อารยธรรม วัฒนธรรมและดนตรีไทย
Thai Civilization, Culture and Music

3

002111

พุทธศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
Buddhism for Perfect Human Being

3

002112

จริยศาสตร์
Ethics

3


กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

003101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

3

003102

ภาษาอังกฤษ 1
English I

3

003103

ภาษาอังกฤษ 2
English II

3

003104

ภาษาอังกฤษ 3 
English III

3

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

004101

สถิติพื้นฐาน
Basic Statistics

3

004102

มนุษย์กับสภาพแวดล้อม
Man and Environment

3

004103

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Basic Mathematics

3

004104

คณิตศาสตร์
Mathematics

3

004105

แคลคูลัสประยุกต์สำหรับธุรกิจ
Applied Calculus  for Business

3

004106

ระบบคอมพิวเตอร์
Computer  systems

3


หมวดวิชาเฉพาะ

 

กลุ่มวิชาแกน 42 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

003105

ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English for Careers

3

101201

การจัดการองค์การและสิ่งแวดล้อม
Managing  Organization and Environment

3

101203

การเงินธุรกิจ
Business Finance

3

101204

หลักการตลาด
Principles of Marketing

3

101301

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operation Management

3

101302

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human  Resource Management

3

101401

การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ
Strategic Management and Business Policy

3

291104

การบัญชีเบื้องต้น
Introduction to Accounting

3

291201

การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting

3

391303

การภาษีอากร
Taxation

3

391304

กฎหมายธุรกิจ
Business  Law

3

491202

การวิเคราะห์เชิงสถิติและเชิงปริมาณ
Quantitative and Statistical Analysis

3

591201

เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics

3

591202

เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics

3

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

102401

สัมมนาการบริหารธุรกิจ
Seminar in Business Management

3

102402

การประกอบการ
Entrepreneurship

3

122203

การบริหารการเงิน
Financial Management

3

122409

การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน
Financial Analysis for Project Evaluation

3

132202

พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior

3

132304

การบริหารการตลาด
Marketing  Management

3

132401

การบริหารโลจิสติกส์
Logistic  Management

3

142302

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems

3

142403

การวิจัยธุรกิจ
Business Research

3

152204

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks

3

152301

ระบบฐานข้อมูล
Database System

3


กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต

1. การบริหารการเงินและการลงทุน

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

123201

การเงินการธนาคาร
Money and Banking

3

123202
การเงินส่วนบุคคล
Personal Finance

3

123301
การบริหารสถาบันการเงิน
Financial Institutions Management

3

123302
การบริหารสินเชื่อ
Credit Management

3

123303
การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
Financial Planning and Control

3

123304
หลักการลงทุน
Principles of  Investment

3

123311
อนุพันธ์ทางการเงิน
Derivatives

3

123312
หลักการประกันภัย
Principles of  Insurance

3

123313
การบัญชีธนาคาร และการตรวจสอบ
Bank Accounting and Auditing

3

123401
การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
International Finance and Banking

3

123402
สัมมนาการเงินและการธนาคาร
Seminar in Money and Banking

3

123403
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronics Commerce

3

123404
อินเตอร์เน็ต และการประยุกต์ใช้งาน
Internet Technology and Application

3

123405
โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
Business Application Software

3

123406
ภาษาอังกฤษทางด้านบริหารธุรกิจ
English for Business Administration

3

123407
ตราสารหนี้
Fixed Investment Banking

3

123408
ตราสารทุน
Equity

3

123409
การวาณิชธนกิจ
Investment Banking

3

123415
การวิเคราะห์หลักทรัพย์
Securities Analysis

3

123416
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
Financial Risk Management

3

123417
การเงินสำหรับธุรกิจขนาดย่อม
Financial for Small Business

3

2. การบริหารตลาดและโลจิสติกส์

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

133202

การส่งเสริมการตลาด           
Marketing Promotion 

3

133301

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
Advertising and Public Relations

3

133303

การวิจัยการตลาด
Marketing Research

3

133304

การบริหารและกลยุทธ์การขาย
Selling Strategy and Sales Management

3

133305

การจัดซื้อ 
Purchasing

3

133306

การค้าปลีกและการค้าส่ง
Retailing and Wholesaling

3

133402

สัมมนาการตลาด
Seminar in Marketing

3

133403

นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Price Policy

3

133404

การตลาดระหว่างประเทศ  
International Marketing

3

133405

การตลาดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
Industrial Products Marketing

3

133406

การพยากรณ์การขาย 
Sales Forecasting

3

133407

การตลาดบริการ  
Services Marketing

3

133408

หัวข้อพิเศษทางการตลาด
Special Topics in Marketing

3

133410

การตลาดสินค้าเกษตร
Agricultural Marketing

3

133411

การส่งเสริมการขาย 
Sales Promotion

3

133412

การตลาดทางตรง  
Direct Marketing

3

133413

ระบบสารสนเทศทางการตลาด     
Marketing Information System

3

133414

การตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Tourism and Hotel Marketing

3

133416

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronics Commerce

3

133417

อินเตอร์เน็ต และการประยุกต์ใช้งาน
Internet Technology and Application

3

133418

โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
Business Application Software

3

133419

ภาษาอังกฤษทางด้านบริหารธุรกิจ
English for Business Administration

3

133420

การพาณิชย์นาวี
Shipping Business

3

133421

การบริหารท่าเรือและคลังสินค้า
Port and Warehouse Management

3

133422

การบริหารโซ่อุปทาน
Supply Chain Management

3

3. การบริหารงานธุรกิจและบุคลากร

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

143301

การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management

3

143303

การจัดการสำนักงาน  
Office Management

3

143304

ทฤษฎีองค์การ
Organization Theory

3

143306

แรงงานสัมพันธ์
Labor Relation

3

143307

ภาวะการเป็นผู้นำ
Leadership

3

143308

การควบคุมคุณภาพ
Quality Control

3

143309

ระบบสินค้าคงคลัง
Inventory System

3

143401

การจัดการโครงการ
Project Management

3

143402

การพยากรณ์ธุรกิจ
Business Forecasting

3

143403

การพัฒนาองค์การ
Organization Development

3

143404

สัมมนาการจัดการ
Seminar in Management

3

143406

การเจรจาต่อรอง
Negotiation

3

143407

หลักการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Principles of  Real-estate Management 

3

143408

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management

3

143409

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronics Commerce

3

143410

อินเตอร์เน็ต และการประยุกต์ใช้งาน
Internet Technology and Application

3

143411

โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
Business Application Software

3

143412

โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
Business Application Software

3

143413

การพนักงานสัมพันธ์
Employee Relations

3

143414

การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
Selection of Human Resource

3

143415

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development

3

 

หมวดวิชาเลือกเสรี  

 

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

101500

สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6

003401

ภาษาอังกฤษ 4
English IV

3