รายละเอียดหลักสูตร

 

มหาวิทยาลัยมีปรัชญาในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความดี ความสามารถ  จรรยาบรรณ  มรรยาท  ศีลธรรม  รับผิดชอบ  เสียสละ  พัฒนาตน  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีหลักการตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษา  ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย รัฐมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติภารกิจในการผลิตบัณฑิต  การวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  เพื่อให้ประเทศชาติ
เข้าสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงาน ก.พ.รับรอง
  2. กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีพื้นฐานความรู้ในหมวดวิชาปร้บพื้นฐานหรือเทียบเท่า จะต้องศึกษาเพิ่มเติมบางรายวิชา เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานทางด้านวิชาการ โดยไม่นับหน่วยกิต

 

ระบบการศึกษา

 

ใช้ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  โดย 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 


ระยะเวลาการศึกษา

 

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร  2 ปี  ต้องมีระยะเวลาศึกษา อย่างน้อย  4 ภาคการศึกษา  และอย่างมากไม่เกิน  4 ปีการศึกษา

 

การลงทะเบียนเรียน

 

อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 9  หน่วยกิต    อย่างมากไม่เกิน  21   หน่วยกิต

 

การสำเร็จการศึกษา

 

นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาโท  ต้องศึกษาครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  และสอบไล่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป