หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Science Program

ชื่อปริญญาบัตร

ภาษาไทย   วิทยาศาสตรบัณฑิต, วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Science in Computer Science, B.Sc.

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
   - สังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
   - มนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
   - ภาษาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
   - วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 18 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
   - แกน 15 หน่วยกิต
   - เอกบังคับ 48 หน่วยกิต
   - เอกเลือก 30 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาศึกษาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

รวม 139 หน่วยกิต


อาชีพหลังจบการศึกษา

 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • นักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
 • นักพัฒนาเว็บไซต์
 • นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรซอฟต์แวร์
 • ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
 • ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
 • ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 • ฯลฯ