registrar@UCT

Untitled Document
Login:   Password:     เข้าระบบไม่ได้ คลิกที่นี่

ทะเบียนและวัดผล

n e w s

ประกาศผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2559
ตรี ปกติ  เสาร์อาทิตย์
ประกาศผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ โปรแกรมเรียนเสาร์อาทิตย์ (Login ก่อนใช้งาน)

 

ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ตรีปกติ   ตรีเสาร์อาทิตย์
ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ

 

รายชื่อเข้าสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ตรีปกติ  ตรีเสาร์อาทิตย์
ประกาศรายชื่อเข้าสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ

 

รายชื่อผู้จบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559
ตรี ปกติ
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2559 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ

 

c a l e n d a r

ปริญญาตรี ภาคปกติ
  • 1 มิ.ย.             เปิดภาคการศึกษา 1/60
    12 - 16 ก.ค.    สอบกลางภาค 1/60
13 - 17 ก.ย..   สอบปลายภาค 1/60
ปริญญาตรี ภาคเสาร์อาทิตย์
  • 13 พ.ค.         เปิดภาคการศึกษา 1/60
    3 - 4 มิ.ย..     สอบกลางภาค 1/60
    17 - 18 มิ.ย.  สอบปลายภาค 1/60


s e c t i o n s