registrar@UCT

Untitled Document
Login:   Password:     เข้าระบบไม่ได้ คลิกที่นี่

ระเบียบและขั้นตอนรายวิชาขอเปิด

 

 1. กรอกใบคำร้องระบุรายวิชาที่ต้องการขอเปิด และให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อ

 2. แนบเอกสารประกอบ  ดังนี้
  • บันทึก 1 หน้ากระดาษ A4 ระบุ
   (1)  ชื่อรายวิชาที่ต้องการขอเปิด
   (2)  เหตุผลที่ขอเปิดรายวิชา
  • สำเนาระเบียนชุดวิชาเรียน  ประกอบด้วยรายละเอียด
   (1)   ผลการเรียนทุกรายวิชาในทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน
   (2)  รายวิชาที่ยังไม่ประกาศผล  ให้แสดงเฉพาะรายวิชา


 3. ยื่นใบคำร้องโดยไม่ต้องฉีกหางคำร้องพร้อมเอกสารประกอบที่ สาขาวิชา ของนักศึกษา  ภายในวันที่กำหนด

 4. เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน นักศึกษาสามารถลงทะเบียน 
  ในรายวิชาดังกล่าวได้ในช่วง เพิ่ม / เปลี่ยนแปลงรายวิชา  โดยให้ดำเนินการ  ดังนี้
  •     (4.1) รับเอกสารเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรายวิชาที่ แผนกทะเบียนและวัดผล      
       (4.2) กรอกเอกสารและยื่นให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อ
  •     (4.3) ยื่นคำร้องที่ แผนกสารบรรณ เพื่อขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรายวิชา  ในวันเวลาที่กำหนดโดยให้
   แนบเอกสาร  ดังต่อไปนี้
         (1)  เอกสารเพิ่มเปลี่ยนแปลงรายวิชา  ที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อแล้ว
         (2)  สำเนารายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ที่ลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง
  •     (4.4) ติดต่อขอรับผลการอนุมัติโดยยื่นหางคำร้องที่ แผนกทะเบียนและวัดผล ในวันที่กำหนด
   โดยสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ รับ  "สำเนาเอกสารเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรายวิชา" และ"สำเนารายละเอียดการลงทะเบียนเรียน" ที่มีลายมือชื่อของแผนกทะเบียนและวัดผล
  • ชำระเงินที่ แผนกบัญชีและการเงิน  และรับ  "สำเนารายละเอียดการลงทะเบียนเรียน
   (สีชมพู)"
    ที่มีลายมือชื่อของแผนกบัญชีและการเงิน