registrar@UCT

Untitled Document
Login:   Password:     เข้าระบบไม่ได้ คลิกที่นี่

ระเบียบและขั้นตอนการลงทะเบียนเกินหน่วยกิต

 

ระเบียบวิธีปฏิบัติ

ในการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  กำหนดให้นักศึกษา ลงทะเบียน
ได้ไม่เกิน 21 หน่วยกิต และภาคการศึกษาฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต นักศึกษาที่มีความประสงค์จะ
ลงทะเบียนเกินจำนวนหน่วยกิต จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา   ในภาคการศึกษาที่ขอลงทะเบียนเกิน
จำนวนหน่วยกิต  โดยใช้เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้
    (1) ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำรอง   หรือ สำเนาระเบียนชุดวิชาเรียน
ที่มีลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
    (2) สำเนาใบรายละเอียดการลงทะเบียนวิชาเรียน  ภาคการศึกษาสุดท้ายที่ได้ลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ยื่นคำร้อง
  ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเกินจำนวนหน่วยกิต  โดยระบุรายวิชาทั้งหมดที่ต้องการลงทะเบียน
  และเหตุผลพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาที่  แผนกสารบรรณ  ในวันเวลาที่กำหนด
 2. ขอรับผลการพิจารณา
  นำท่อนหางคำร้องยื่นขอรับผลการพิจารณาที่  แผนกทะเบียนและวัดผล  ในวันเวลาที่กำหนด
  ในหางคำร้อง
 3. ยื่นเอกสารลงทะเบียน (สำหรับผู้ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ)
  3.1  ยื่นเอกสารการลงทะเบียนที่  แผนกทะเบียนและวัดผล  ในวันเวลาที่กำหนดใน กำหนดการ
  ลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย
    พร้อมเอกสารประกอบ  ดังนี้
     (1)  คำร้องขอลงทะเบียนเกินจำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากอธิการบดี
     (2)  บัตรลงทะเบียนวิชาเรียนที่มีลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
  3.2  ขอรับเอกสารเพื่อนำไปชำระเงินที่  แผนกบัญชีและการเงิน  ในวันเวลาที่กำหนดใน
  กำหนดการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

 1. นักศึกษาขออนุมัติลงทะเบียนเกินจำนวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิตสำหรับภาคการศึกษา
  ที่ 1 และ 2  และไม่เกิน 12 หน่วยกิตสำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน

 2. นักศึกษาต้องเป็นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ขอลงทะเบียนเกิน

 3. นักศึกษาต้องนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนสมบูรณ์  มิเช่นนั้น มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณา
  คำร้องของนักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 4. นักศึกษาจะต้องดำเนินการในวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น (รวมถึงการขอเอกสารประกอบการพิจารณา
  จากมหาวิทยาลัย) มิเช่นนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคำร้องของนักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น