registrar@UCT

Untitled Document
Login:   Password:     เข้าระบบไม่ได้ คลิกที่นี่

ระเบียบและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน


01. การซื้อเอกสารการลงทะเบียน

        ซื้อเอกสารการลงทะเบียนที่ แผนกการเงิน

02. การลงทะเบียนเรียน

 • ระเบียบวิธีปฏิบัติ

  • การยื่นเอกสารลงทะเบียนเรียน

   (1) ให้ลงทะเบียนในรายวิชาที่กำหนดในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาแต่ละสาขา แต่ละชั้นปี สำหรับรายวิชา
   อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตร นักศึกษาสามารถลงทะเบียน ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจำนวนหน่วยกิต
   รวมจะต้อง ไม่เกิน 21 หน่วยกิต(ภาค 1 & 2) หรือ 9 หน่วยกิต (ภาคฤดูร้อน) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
   และไม่เกิน 18 หน่วยกิต (ภาค 1 & 2) และ 9 หน่วยกิต (ภาคฤดูร้อน) สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ

  • ***** นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบของแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนไม่ให้วันเวลา
   ในการเรียนและการสอบซ้ำซ้อนกัน *****


  • (2) นักศึกษาที่ไม่มายื่นเอกสารในช่วงเวลาที่กำหนดจะต้องลงทะเบียนในช่ว' ลงทะเบียนช้าและเสียค่าปรับ

  • การกรอกบัตรลงทะเบียนเรียนรายวิชา

   (1) ทำเครื่องหมายด้านหน้ารายวิชาที่ต้องการ
   (2) ระบุกลุ่มสำหรับแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
   (3) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อกำกับ

  • ***** การพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงลายมือชื่อให้นำ "ระเบียนชุดวิชาเรียน" ซึ่งกรอกรายละเอียด
   ครบถ้วน ไปแสดงพร้อมบัตรลงทะเบียนวิชาเรียน *****


  • การรับเอกสารลงทะเบียนเรียน

   ใช้บัตรนักศึกษาในการรับเอกสารและจะต้องลงลายมือชื่อรับเอกสาร  พร้อมระบุวันที่รับเอกสาร

  • การชำระเงิน

   นำเอกสารไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา นักศึกษาที่ไม่ไปชำระเงิน
   ในช่วงเวลาที่กำหนด  จะต้องเสียค่าปรับ

 • ขั้นตอนการปฏิบัติ

  • (1) กรอกบัตรลงทะเบียนวิชาเรียนและให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อ
  • (2) ยื่นบัตรลงทะเบียนวิชาเรียนที่  แผนกทะเบียนและวัดผล  ในช่วงเวลาที่กำหนด
  • (3) รับ  "สำเนารายละเอียดการลงทะเบียนวิชาเรียน (สีชมพู)" ที่ แผนกบัญชีและการเงิน 
   ในช่วงเวลาที่กำหนด
  • (4) นำเอกสารพร้อมเงินสดไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา เมื่อชำระเงิน
   เสร็จเรียบร้อย ยื่น "สำเนารายละเอียดการลงทะเบียนเรียน (สีชมพู)" ที่ธนาคารลงนามรับรอง
   การชำระเงินแล้วที่ แผนกบัญชีและการเงิน เพื่อให้แผนกบัญชีและการเงินลงลายมือชื่อรับรอง
   ใบเสร็จรับเงิน

03. การเพิ่ม / เปลี่ยนแปลง รายวิชา

 • ระเบียบวิธีปฏิบัติ

  •       นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรายวิชาภายในเวลาที่กำหนด
   และ ได้รับการอนุมัติ จึงจะสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรายวิชาได้

  •        นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรายวิชาได้ในเวลาที่กำหนดโดยจะต้อง
   เสียค่าธรรมเนียม (ต่อรายวิชา) ในการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรายวิชา เอกสารการเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรายวิชา 
   จะต้องมีลายมือชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษากำกับ  โดยไม่ต้องยื่นให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
   และวิชาการลงลายมือชื่อ

 • ขั้นตอนการปฏิบัติ

  • (1) รับเอกสารเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรายวิชาที่ แผนกทะเบียนและวัดผล กรอกเอกสารและ ยื่นให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อ

  • (2) ยื่นคำร้องที่ แผนกสารบรรณ เพื่อขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรายวิชา ในวันเวลาที่กำหนดโดยให้แนบ
   เอกสารดังต่อไปนี้
        (2.1) เอกสารเพิ่มเปลี่ยนแปลงรายวิชา  ที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อแล้ว
        (2.2) สำเนารายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ที่ลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง

  • (3) ติดต่อขอรับผลการอนุมัติโดยยื่นหางคำร้องที่  แผนกทะเบียนและวัดผล  ในวันที่กำหนด
   โดยสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ  รับ  "สำเนาเอกสารเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรายวิชา" และ
   "สำเนารายละเอียดการลงทะเบียนเรียน" ที่มีลายมือชื่อของแผนกทะเบียนและวัดผล

  • (4) ชำระเงินที่ แผนกบัญชีและการเงิน  และรับ  "สำเนารายละเอียดการลงทะเบียนเรียน (สีชมพู)" ที่มีลายมือชื่อของแผนกบัญชีและการเงิน

04. การถอนรายวิชา

 • ระเบียบวิธีปฏิบัติ

  •         นักศึกษาสามารถถอนรายวิชาได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม โดยถ้าถอนรายวิชาภายในกำหนด
   จะไม่ได้รับ W ในรายวิชานั้น  ถ้าถอนรายวิชาหลังกำหนด จะได้รับ W ในรายวิชานั้นและหลังวันที่กำหนด
   จะไม่สามารถถอนรายวิชาได้

  •     ในการถอนรายวิชาจะต้องเขียนคำร้องขอถอนรายวิชา  และยื่นพร้อมเอกสารการถอนรายวิชา
   เอกสารการถอนรายวิชา  จะต้องมีลายมือชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษากำกับโดยไม่ต้องยื่นให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการลงลายมือชื่อ

 • ขั้นตอนการปฏิบัติ

  • (1) รับเอกสารการถอนรายวิชาที่  แผนกทะเบียนและวัดผล  กรอกเอกสารและยื่นให้อาจารย์ที่ปรึกษา
   ลงลายมือชื่อ

  • (2) ยื่นคำร้องขอถอนรายวิชาพร้อมเอกสารการถอนรายวิชาที่ แผนกทะเบียนและวัดผล ในวันที่กำหนด 
   และรับ "สำเนาเอกสารการถอนรายวิชา" และ สำเนารายละเอียดการลงทะเบียนเรียน"  ที่มีลายมือชื่อ
   ของแผนกทะเบียนและวัดผล

  • (3) ติดต่อขอรับค่าหน่วยกิตในรายวิชาที่ถอนตามเกณฑ์ที่กำหนด (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่นักศึกษาเงินกู้)
     ในวันนัดหมายที่  แผนกบัญชีและการเงิน

05. การลงทะเบียนช้า

 • ระเบียบวิธีปฏิบัติ

         นักศึกษาที่ไม่ได้มาลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด  จะต้องมาลงทะเบียนในช่วงของการ
  ลงทะเบียนช้า  และเสียค่าปรับโดยคำนวณค่าปรับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาวันแรก หลังจาก
  วันที่กำหนด  นักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนได้

 • ขั้นตอนการปฏิบัติ

  • (1) ยื่นบัตรลงทะเบียนวิชาเรียนที่  แผนกทะเบียนและวัดผล  ในช่วงเวลาที่กำหนด   

  • (2) รับ "สำเนารายละเอียดการลงทะเบียนวิชาเรียน(สีชมพู)" ที่ แผนกบัญชีและการเงิน 
   ในช่วงเวลาที่กำหนด 

  • (3) นำเอกสารพร้อมเงินสดไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

  • (4) เมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อย ยื่น "สำเนารายละเอียดการลงทะเบียนเรียน  (สีชมพู)" ที่ ธนาคารลงนาม
   รับรองการชำระเงินแล้วที่  แผนกบัญชีและการเงินเพื่อให้แผนกบัญชีและการเงินลงลายมือชื่อรับรอง
   ใบเสร็จรับเงิน