registrar@UCT

Untitled Document
Login:   Password:     เข้าระบบไม่ได้ คลิกที่นี่

บัณฑิตวิทยาลัย

n e w s

16.08.17      ผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน รอบ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (Login ก่อนการใช้งาน)
13.08.17      ผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน รอบ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (Login ก่อนการใช้งาน)
20.07.17      ผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (Login ก่อนการใช้งาน)
20.04.16       กำหนดการแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558
21.02.16       ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2558

01. แผนการลงทะเบียน

แผนการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2558

06. ผลสอบ

ผลสอบ ภาคการศึกษา 3/2557

11. ขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

02. รายวิชาเปิดสอน

รายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2558

07. ใบรายงานผลการศึกษา

ใบรายงานผลการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2558

12. กำหนดการแจ้งจบการศึกษา

กำหนดการแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2558

03. ตารางบรรยาย

ตารางบรรยาย ภาคการศึกษาที่ 1/2558

08. รายชื่อผู้จบการศึกษา

รายชื่อผู้จบการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2558

13. ผลสอบประมวลความรู้

ผลสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษา 1/2558

04. ตารางสอบ

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2558

09. ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558

14. กำหนดการสอบประมวลความรู้

กำหนดการสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า
ปีการศึกษา 2558

05. รายชื่อเข้าสอบ

รายชื่อเข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 3/2557

10. กำหนดการลงทะเบียนเรียน

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา 1/2558