registrar@UCT

Untitled Document
Login:   Password:     เข้าระบบไม่ได้ คลิกที่นี่

ปริญญาตรี เรียนเสาร์อาทิตย์

n e w s

05.05.18      ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (Login ก่อนใช้งาน)
04.05.18      ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2560
04.05.18      รายชื่อเข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2560
24.04.18      ประกาศผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2560(Login ก่อนใช้งาน)
17.03.18      รายชื่อผู้จบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

01. รายวิชาเปิดสอน

รายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2560

05. ผลสอบ

ผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2560

09. กำหนดการลงทะเบียน

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560

02. ตารางบรรยาย

ตารางบรรยาย ภาคการศึกษาที่ 2/2560

06. ใบรายงานผลการศึกษา

ใบรายงานผลการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2560

10. ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

ระเบียบและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

03. ตารางสอบ

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560

07. รายชื่อผู้จบการศึกษา

รายชื่อผู้จบการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2559

10. กำหนดการแจ้งจบการศึกษา

กำหนดการแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2560

04. รายชื่อเข้าสอบ

รายชื่อเข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560

08. ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560

12. หลักฐานการแจ้งจบการศึกษา

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการขึ้น
ทะเบียนบัณฑิต