registrar@UCT

Untitled Document
Login:   Password:     เข้าระบบไม่ได้ คลิกที่นี่

ปริญญาตรี เรียนเสาร์อาทิตย์

n e w s


14.10.17       ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2560
14.10.17       รายชื่อเข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2560
28.08.17       ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560  (Login ก่อนใช้งาน)
21.07.17       ประกาศผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (Login ก่อนใช้งาน)

01. รายวิชาเปิดสอน

รายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2559

05. ผลสอบ

ผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2559

09. กำหนดการลงทะเบียน

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559

02. ตารางบรรยาย

ตารางบรรยาย ภาคการศึกษาที่ 2/2559

06. ใบรายงานผลการศึกษา

ใบรายงานผลการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2559

10. ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

ระเบียบและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

03. ตารางสอบ

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2560

07. รายชื่อผู้จบการศึกษา

รายชื่อผู้จบการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2559

10. กำหนดการแจ้งจบการศึกษา

กำหนดการแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2559

04. รายชื่อเข้าสอบ

รายชื่อเข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2560

08. ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559

12. หลักฐานการแจ้งจบการศึกษา

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการขึ้น
ทะเบียนบัณฑิต