registrar@UCT

Untitled Document
Login:   Password:     เข้าระบบไม่ได้ คลิกที่นี่

ปริญญาตรี ภาคปกติ

n e w s

24.06.17       รายชื่อผู้จบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559
22.05.17       ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (Login ก่อนใช้งาน)
21.04.17       ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559
21.04.17       รายชื่อเข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559
21.03.17       ผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (Login ก่อนใช้งาน)

01. แผนการลงทะเบียน

แผนการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559

05. ผลสอบ

ผลสอบ ภาคการศึกษา 1/2559

09. กำหนดการลงทะเบียนเรียน

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาี่
2/2559

02. รายวิชาเปิดสอน

รายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษาี่ 2/2559

06. ใบรายงานผลการศึกษา

ใบรายงานผลการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2559

10. ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

ระเบียบและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

03. ตารางบรรยาย

ตารางบรรยาย ภาคการศึกษาี่ 2/2559

07. รายชื่อผู้จบการศึกษา

รายชื่อผู้จบการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2559

1่1. กำหนดการแจ้งจบการศึกษา

กำหนดการแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษา 3/2558

04. ตารางสอบ

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาี่ 2/2559

08. ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559

12. หลักฐานการแจ้งจบการศึกษา

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการขึ้น
ทะเบียนบัณฑิต