registrar@UCT

Untitled Document
Login:   Password:     เข้าระบบไม่ได้ คลิกที่นี่

13. หลักฐานการแจ้งจบการศึกษา

 

 1. สำเนาใบเสร็จรับเงิน

 2. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา

 3. สำเนาหลักฐานการฝึกงาน / โครงการสหกิจศึกษา

 4. รายงาน
  •     (4.1) กิจกรรมกลาง   
       (4.2) ดูงาน / ทัศนศึกษา
  •     (4.3) ชมรม
   พร้อมบัตรกิจกรรม

 5. ระเบียนชุดวิชาเรียน

 6. วิทยสาร

 7. เกร็ดความรู้

 8. รายงานปัจฉิมนิเทศ

 9. บันทึกแต่งกายชุดทำงาน

 

l i n k s

 1. ผังรายวิชา
 2. แผนการลงทะเบียนเรียน
 3. รายวิชาเปิดสอน
 4. ตารางบรรยาย
 5. ตารางสอบ
 6. รายชื่อเข้าสอบ
 7. ผลสอบ
 8. ใบรายงานผลการศึกษา
 9. รายชื่อผู้จบการศึกษา
 10. ปฏิทินการศึกษา
 11. กำหนดการลงทะเบียนเรียน
 12. ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
 13. กำหนดการแจ้งจบ
 14. หลักฐานการแจ้งจบการศึกษา