registrar@UCT

Untitled Document
Login:   Password:     เข้าระบบไม่ได้ คลิกที่นี่

ระเบียบและขั้นตอนการเลื่อนฐานะชั้นปี

 

ระเบียบวิธีปฏิบัติ

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเลื่อนฐานะชั้นปี  เพื่อลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของชั้นปีถัดไป
จะต้องยื่นคำร้อง  พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้
1.  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำรอง         หรือ
สำเนาระเบียนชุดวิชาเรียนที่มีลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
2.  สำเนาใบรายละเอียดการลงทะเบียนวิชาเรียน  ภาคการศึกษาสุดท้ายที่ได้ลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ยื่นคำร้อง
  ยื่นคำร้องขอเลื่อนฐานะชั้นปี  โดยระบุรายวิชาในชั้นปีถัดไปที่ต้องการลงทะเบียนและเหตุผล
  พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาที่  แผนกสารบรรณ  ในวันเวลาที่กำหนด

 2. ขอรับผลการพิจารณา
  นำท่อนหางคำร้องยื่นขอรับผลการพิจารณาที่  แผนกทะเบียนและวัดผล  ในวันเวลาที่กำหนด
  ในหางคำร้อง

 3. ยื่นเอกสารลงทะเบียน (สำหรับผู้ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ)
  3.1  ยื่นเอกสารการลงทะเบียนที่  แผนกทะเบียนและวัดผล  ในวันเวลาที่กำหนดใน
  กำหนดการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย  พร้อมเอกสารประกอบ  ดังนี้
     (1)  คำร้องขอเลื่อนฐานะชั้นปีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากอธิการบดี
     (2)  บัตรลงทะเบียนวิชาเรียนที่มีลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
  3.2  ขอรับเอกสารเพื่อนำไปชำระเงินที่  แผนกบัญชีและการเงิน  ในวันเวลาที่กำหนดใน
  กำหนดการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

 1. นักศึกษาต้องนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนสมบูรณ์  มิเช่นนั้น มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณา
  คำร้องของนักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 2. นักศึกษาจะต้องดำเนินการในวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น (รวมถึงการขอเอกสารประกอบการพิจารณา
  จากมหาวิทยาลัย) มิเช่นนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคำร้องของนักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น