รายชื่องานวิจัยภายใน

รายชื่องานวิจัยภายในทั้งหมด

Untitled Document
ชื่อโครงการชื่อผู้วิจัยคณะงบประมาณปีการศึกษา
อ.วิเชียร โสมวิภาต
บริหารธุรกิจ
30000
2560
อ.ศรีนวล อินผึ้ง
บริหารธุรกิจ
30000
2560
อ.กนกวรรณ เกาะคู
บริหารธุรกิจ
30000
2560
อ. คุณากร วรวิทย์รัตน์กุล
นิติศาสตร์
25000
2560
ดร.สิทธิพล พุคยาภรณ์
บริหารธุรกิจ
30000
2560
อ.วรพจน์ นิติธรรม
บริหารธุรกิจ
50000
2560
อ.ศักดิ์ชัย เมืองศรีนุ่น
วิทยาศาสตร์
100000
2560
อ. โชติการ แพสุวรรณ์
นิติศาสตร์
25000
2560
อ.จริยา รอดจันทร์
บัญชี
25000
2560
อ. ธารินทร์ กุลปรียะวัฒน์
นิติศาสตร์
25000
2560
อ.กมล เพชรอ้อน
บริหารธุรกิจ
30000
2560
พัลลภา มิตรสงเคราะห์
วิทยาศาสตร์
80000
2560
อ. ประเสริฐ ตันศรีวรรัตน์
นิติศาสตร์
25000
2560
อ.ศราวุฒิ บุษหมั่น
บริหารธุรกิจ
30000
2560
อ.รุจกา สถิรางกูร
วิทยาศาสตร์
80000
2560
อ. สาวิตรี ศรีสุราษฎร์
นิติศาสตร์
25000
2560
อ.ปิยพงศ์ ประไพศรี
บัญชี
25000
2560
อ.ทิพวรรณ สำเภารอด
บริหารธุรกิจ
30000
2560
อ. สุรศักดิ์ ธีระศักดิ์
นิติศาสตร์
25000
2560
อ.รุ่งอรุณ ดวงจันทร์
บัญชี
25000
2560
อ.ธารินทร์ กุลปรียะวัฒน์
นิติศาสตร์
25000
2559
อ.ศักดิ์ชัย เมืองศรีนุ่น
วิทยาศาสตร์
50000
2559
อ.รุจกา สถิรางกูร
วิทยาศาสตร์
50000
2559
อ.พัลลภา มิตรสงเคราะห์
วิทยาศาสตร์
50000
2559