ดาวน์โหลด มคอ.


ภาคการศึกษาที่ 1/2557

คณะบัญชี

101206

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ

101207

การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับธุรกิจ

101304

บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

101305

ธุรกิจและกฎหมายพาณิชย์

211103

การบัญชีชั้นต้น

212301

การบัญชีชั้นกลาง 1

212302

การบัญชีชั้นกลาง 2

212303

การบัญชีต้นทุน 1

212306

การสอบบัญชี

212408

การบัญชีชั้นสูง 2

212410

รายงานการเงินและการวิเคราะห์

212411

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

212412

การภาษีอากร 2

212413

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

233302

การจัดการฐานข้อมูล

253309

สัมมนาการบัญชีเพื่อประชาคมอาเซียน

291201

การบัญชีบริหาร

293301

หัวข้อพิเศษทางการบัญชี

391303

การภาษีอากร 1

คณะบริหารธุรกิจ

101203

การเงินธุรกิจ

101204

หลักการตลาด

101206

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ

101401

การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ

102401

สัมมนาการบริหารธุรกิจ

102402

การประกอบการ

122409

การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน

123312

หลักการประกันภัย

123314

หัวข้อพิเศษทางการเงินการธนาคาร

123416

การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

132202

พฤติกรรมผู้บริโภค

133408

หัวข้อพิเศษทางการตลาด

142302

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

142403

การวิจัยธุรกิจ

143312

การจัดการองค์การและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาธุรกิจอาเซียน

152101

ปฏิบัติการเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และการประยุกต์ใช้งาน

152102

ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม

152202

หลักการเขียนโปรแกรม 1

152203

หลักการเขียนโปรแกรม 2

152204

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

152301

ระบบฐานข้อมูล

152402

สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

152403

โครงการงานคอมพิวเตอร์

153409

หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

391304

กฏหมายธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์

311205

เอกเทศสัญญา 1

311206

กฎหมายว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์

311210

พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ

311303

กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงิน

311304

กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท

311309

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

311315

เอกเทศสัญญา 2

311405

กฎหมายภาษีอากร

312301

หัวข้อพิเศษทางกฎหมาย

คณะวิทยาศาสตร์

104500

สหกิจศึกษา

412403

สัมมนาคอมพิวเตอร์

412404

โครงงานคอมพิวเตอร์ 1

สำนักบัณฑิตวิทยาลัย

บม5206

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

บม5223

การบัญชีเพื่อการจัดการ

บม5225

นโยบายธุรกิจ

บม5322

การบัญชีเพื่อการจัดการชั้นสูง

บม5325

สัมมนาการบัญชี

บม5424

การจัดการเครื่องมือทางการเงิน

บม5622

การพัฒนาองค์การ

รม5203

ระบบเศรษฐกิจของไทย

รม5210

การวางแผนกลยุทธ์ทางการบริหาร