ดาวน์โหลด มคอ.


ภาคการศึกษาที่ 2/2557

คณะบัญชี

211103

การบัญชีชั้นต้น

212301

การบัญชีชั้นกลาง 1

212303

การบัญชีต้นทุน 1

212305

การบัญชีต้นทุน 2

212407

การบัญชีชั้นสูง 1

212408

การบัญชีชั้นสูง 2

212411

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

212412

การภาษีอากร 2

212413

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

223306

สัมมนาการสอบบัญชี

263302

การวางแผนกำไรและการควบคุม

291104

การบัญชีเบื้องต้น

391303

การภาษีอากร 1

คณะบริหารธุรกิจ

101201

การจัดการองค์การและสิ่งแวดล้อม

101203

การเงินธุรกิจ

101302

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

101307

ธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัฒน์

101401

การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ

101403

การจัดการและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

102402

การประกอบการ

122203

การบริหารการเงิน

123302

การบริหารสินเชื่อ

123311

อนุพันธ์ทางการเงิน

132304

การบริหารการตลาด

132401

การบริหารโลจิสติกส์

133301

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

133304

การบริหารและกลยุทธ์การขาย

133404

การตลาดระหว่างประเทศ

133407

การตลาดบริการ

143301

การบริหารธุรกิจขนาดย่อม

143408

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

152203

หลักการเขียนโปรแกรม 2

152204

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

152302

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

153204

โครงสร้างข้อมูล

คณะนิติศาสตร์

311204

กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการนอกคำสั่ง

311306

กฎหมายว่าด้วยมรดก

311307

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

311309

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

311310

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

311312

กฎหมายลักษณะพยาน

311315

เอกเทศสัญญา 2

311401

กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

311402

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

311407

กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

311408

วิชาว่าความและศาลจำลอง

312301

หัวข้อพิเศษทางกฎหมาย

คณะวิทยาศาสตร์

211101

หลักการบัญชี 1

412405

โครงงานคอมพิวเตอร์ 2

413303

เครื่องมือในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น

413306

การวิจัยดำเนินการ

สำนักบัณฑิตวิทยาลัย

บม5201

การจัดการการตลาด

บม5203

องค์การและการจัดการ

บม5204

การจัดการการปฏิบัติการ

บม5322

การบัญชีเพื่อการจัดการชั้นสูง

บม5422

การจัดการสถาบันการเงิน

บม5623

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รม5201

การบริหารภาครัฐ

รม5204

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

รม5314

การประเมินโครงการและแผน

รม5413

การนำนโยบายไปปฏิบัติ