มหาวิทยาลัยภาคกลาง

Admissions

สมัครเรียน ปริญญาตรี  

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ และโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือ ม.ศ.5) หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ม.ศ.6 หรือ ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

ขั้นตอนการสมัครเรียน

สมัครด้วยตนเอง

 1. ติดต่อรับใบสมัครที่มหาวิทยาลัยภาคกลาง หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่
 2. กรอกใบสมัครเรียนและยื่นพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่มหาวิทยาลัยภาคกลาง
  • ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ ใบระเบียน ใบรับรอง หรือใบรับรองการเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบรับรองแพทย์
  • รูปถ่ายหน้าตรง ภาพสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,050 บาท

สมัครออนไลน์

 1. สมัครเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่
 2. พิมพ์ใบ Teller Payment และนำไปชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,050 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  หรือ
  โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 628-6-019-308 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยภาคกลาง สาขาปากน้ำโพ ประเภทบัญชีออมทรัพย์
 3. นำเอกสารประกอบการสมัคร ติดต่อที่มหาวิทยาลัยภาคกลางในวันที่กำหนด
  • ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ ใบระเบียน ใบรับรอง หรือใบรับรองการเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบรับรองแพทย์
  • รูปถ่ายหน้าตรง ภาพสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน
ดาวน์โหลดใบ Teller Payment