มหาวิทยาลัยภาคกลาง

About Us

สภามหาวิทยาลัย  

รศ.ดร.ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย
Doctorate D'Universite' de nice (France)
ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยนีซ ประเทศฝรั่งเศส
นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.สราญภัทร สถิรางกูร (อธิการบดี)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
Ph.D. Higher Education, Oklahoma State University
Master of Education (Higher Education), Philips University, U.S.A.
มนุษยศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศ.กิตติคุณ จรูญ สุภาพ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
M.A. Government (Behavorial Empirical Cybernetics), Northwestern University U.S.A.
ร.บ. (เกียรตินิยม) การปกครอง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
พศ.ม. การตลาด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พศ.บ. การตลาด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
Ph.D System Science, Kanazawa University
M.Eng. ELectrical, Kanazawa University
วศ.บ. (ไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
Ph.D Computer Science, The University of Queensland ออสเตรเลีย
Master of Engineering คอมพิวเตอร์, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าลาดกระบัง
ศ.ดร.อนันต์ จันทรโอภากร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ปริญญาเอกทางกฎหมาย J.S.D., Yale University
ปริญญาโททางกฎหมาย LL.M., Yale University
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
Ph.D. (Artificial Intelligence), The University of Wales College of Cardiff
M.Sc. (Computer Science), The University of Wales College of Cardiff
B.Sc. (Computer Science), The University of HullThe University of Hull
นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การบริหารทั่วไป, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์สำหรับผู้นำภาครัฐและเอกชน, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นายสรรเสริญ นภาพร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์
นางสาวรุจกา สถิรางกูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
M.Sc. (Computer Science), Oklahoma City University
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริมาณวิเคราะห์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่าที่ร้อยตรีกันหา พฤทธิ์พงศกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ), มหาวิทยาลัยภาคกลาง
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยภาคกลาง
นางจริยา รอดจันทร์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
บัญชีมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยภาคกลาง