มหาวิทยาลัยภาคกลาง

About Us

แผนยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และมีทักษะในการดำรงชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารและสถาบันให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน ทันสมัย และตรงตามความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน