มหาวิทยาลัยภาคกลาง

About Us

รู้จัก ม.ภก.  

มหาวิทยาลัยภาคกลาง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2529 เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนลำดับที่ 19 เพื่อบริการการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน เน้นทางด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า สนองตอบความต้องการของท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบาย เมืองหลักของรัฐบาล โดยได้รับการส่งเสริมอุตสาหกรรมเขตที่ 3

สารอธิการบดี ปรัชญา ปณิธาน แผนยุทธศาสตร์
สภามหาวิทยาลัย ข้อบังคับและระเบียบ แนะนำมหาวิทยาลัย