Image 01

ระบบประเมินการเรียนการสอน

 Untitled Document

นักศึกษาดำเนินการประเมินการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน
โดยให้ดำเนินการประเมิน ๒ ส่วน
๑. ประเมินผลการสอนของอาจารย์
๒. ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง

Login:      Password:    

รายวิชาประเมินการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 3/2565