ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment
COMPANY CODE: MDS930
มหาวิทยาลัยภาคกลาง

       สาขาที่รับชำระเงิน ............................................... วันที่ ....................

รหัสนักศึกษาชื่อ - สกุล
คณะสาขา

กำหนดชำระเงินระหว่างวันที่จำนวนเงินที่ต้องชำระบาท
ค่าธรรมเนียม10บาท
รวมบาท
          (จำนวนเงินเป็นตัวหนังสือ)
                                                                เลขที่ใบเสร็จ ..............................

     ***** นำเอกสารฉบับนี้พร้อมเงินสด ไปติดต่อชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
                                                ทุกสาขาทั่วประเทศ *****