graduation@uct


พฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
วันซ้อมใหญ่พิธีประสาทปริญญาบัตร

เวลา 08.00 น. รายงานตัว
เวลา 08.30 น. สักการะหลวงพ่อเอก
เวลา 09.00 น. เข้าประจำที่นั่งบริเวณพิธีเพื่อรับฟังคำแนะนำและวิธีปฏิบัติใน
พิธีประสาทปริญญาบัตร
เวลา 10.30 น. ถ่ายรูปหมู่รวม รูปคณะ
เวลา 13.00 น. เข้าประจำที่นั่งบริเวณพิธีเพื่อเข้าร่วมพิธีซ้อมใหญ่

ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
วัน่พิธีประสาทปริญญาบัตร

เวลา 08.00 น. รายงานตัว
เวลา 08.30 น. เดินแถวเข้าสู่บริเวณพิธี
เวลา 10.30 น. พิธีประสาทปริญญาบัตร

การแต่งกายทั้ง 2 วัน

บัณฑิตและมหาบัณฑิตชาย ชุดราชประแตนท์ (ชุดขาว) สวมชุดครุย
นำชุดราชประแตนท์มาด้วยตนเอง
มหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้เฉพาะกระดุมและแผงคอ
บัณฑิตหญิง ชุดนักศึกษา (เสื้อขาย กระโปรงสีกรมท่าความยาว
เสมอเข่า) สวมชุดครุย
มหาบัณฑิตหญิง เสื้อสูทสากล เสื้อเชิรต์ขาว และกระโปรงสีกรมท่า
ความยาวเสมอเข่า สวมชุดครุย
ข้าร่าชการ ชุดปกติขาว สวมชุดครุย