graduation@uct

คลิกที่นี่เพื่อรายงานตัว

บัณฑิต/มหาบัณฑิตที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ต้องรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเข้าระบบรายชื่อผู้รับปริญญาบัตร ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

๑. กรอกรายละเอียดในระบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต ที่นี่
๒. กรอกรายละเอียดที่ รายงานตัว on-line โดยให้คลิกที่ช่อง ไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
๓. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อชุดครุย
๔. ชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยใช้เอกสาร ใบแจ้งการชำระเงิน Teller Payment    
ให้ดำเนินการภายใน  วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๕. ติดตามประกาศวันนัดรับใบปริญญาบัตรและชุดครุยได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยภาคกลาง


หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อมหาวิทยาลัยได้ที่

โทรศัพท์: 0-5680-1829
e-mail:
 rujaka@gmail.com