Menu

กิจกรรม

08.20
UCT Open House ๒๐๒๐
08.20
UCT Open House ๒๐๒๐
08.20
UCT Open House ๒๐๒๐
14.02.20
พิธีประสาทปริญญาบัตร
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑
19.01.20
งานชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
บริหารธุรกิจนครสวรรค์
28.12.19
EXTRAVAGANZA ๒๐๒๐
05.10.19
งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า
รหัส 42
03.10.19
โครงการสัมมนาวิชาการ
ภาคการศึกษาที่ 1/2562
27.08.19
โครงการ UCT Open House 2019
27.08.19
โครงการ UCT Open House 2019
27.08.19
โครงการ UCT Open House 2019
22.08.19
การบรรยาย การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทางรอดหรือทางตันประเทศไทย โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
21.08.19
โครงการปฏิบัติธรรม-จิตอาสา วัดวรนาถบรรพต
21.08.19
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
12.07.19
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 2562
12.07.19
โครงการอบรม Global Mega Trends 2019
12.07.19
โครงการอบรมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียน
21.08.18
โครงการปฏิบัติธรรม
05.18
โครงการบริการวิชาการ
12.08.17
วันแม่แห่งชาติ 2560
26.07.17
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านคุ้งวารี
21.07.17
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดเกรียงไกร
21.07.17
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดคลองคาง
19.07.17
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ
19.07.17
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดท่าซุด
19.07.17
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านวังยาง
07.07.17
โครงการพัฒนาการเรียน การสอน การประเมินผลความรู้และทักษะภาษาอังกฤษด้วย CEFR
06.07.17
พิธีไหว้ครู
16.06.17
Mega Trends to Thailand 4.0
Free HTML5 Bootstrap template
16.06.17
สะเต็มศึกษาและการจัดทำคู่มือสะเต็ม
Free HTML5 Bootstrap template
16.06.17
การผลิตสื่อช่วยสอนด้วย CAI
Free HTML5 Bootstrap template
23.10.16
พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช
Free HTML5 Bootstrap template
14.10.16
พิธีรำลึก มหาราชา
Free HTML5 Bootstrap template
11.08.16
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
Free HTML5 Bootstrap template
04.08.16
โครงการรณรงค์การออกเสียงประชามติ
Free HTML5 Bootstrap template
07.16
พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา
Free HTML5 Bootstrap template
07.16
โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค