กิจกรรม
Card image

พิธีประสาทปริญญาบัตร

Card image

กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาครูในการผลิตสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียน

Card image

โครงการลูกสำเภา

Card image

โครงการสัมมนาวิชาการ

Card image

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

Card image

UCT Open House

Card image

พิธีประสาทปริญญาบัตร

Card image

งานชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ-บริหารธุรกิจนครสวรรค์

Card image

EXTRAVAGANZA ๒๐๒๐

Card image

ม.ภก.สร้างชุมชมห่างไกลยาเสพติด

Card image

งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า

Card image

โครงการสัมมนาวิชาการ

Card image

โครงการ UCT Open House

Card image

การบรรยาย การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทางรอดหรือทางตันประเทศไทย โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

Card image

โครงการปฏิบัติธรรม-จิตอาสา วัดวรนาถบรรพต

Card image

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

Card image

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

Card image

โครงการอบรม Global Mega Trends

Card image

โครงการอบรมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียน

Card image

โครงการบริการวิชาการ

Card image

วันแม่แห่งชาติ

Card image

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านคุ้งวารี

Card image

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดเกรียงไกร

Card image

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดคลองคาง

Card image

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ

Card image

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดท่าซุด

Card image

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านวังยาง

Card image

โครงการพัฒนาการเรียน การสอน การประเมินผลความรู้และทักษะภาษาอังกฤษด้วย CEFR

Card image

พิธีไหว้ครู

Card image

Mega Trends to Thailand 4.0

Card image

สะเต็มศึกษาและการจัดทำคู่มือสะเต็ม

Card image

การผลิตสื่อช่วยสอนด้วย CAI

Card image

พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

Card image

พิธีรำลึก มหาราชา

Card image

โครงการรณรงค์การออกเสียงประชามติ

Card image

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

Card image

พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา

Card image

โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค