อัตลักษณ์ : คุณวุฒิ คุณภาพ คุณธรรม
เอกลักษณ์ : ชายจริง หญิงเฉียบ

การประกันคุณภาพภายใน

ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การดำเนินการตาม ภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว
มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะ ยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอก
หลายประการที่ทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้อง เร่งดำเนินการ
        ด้วยความจำเป็นดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบ และกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบ เท่า และสถาบัน
  อุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ กำหนดขึ้น โดยวิเคราะห์
  เปรียบเทียบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบ คุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
 2. เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบ สถานภาพของตนเอง
  อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals)
  ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเองและ เป็นสากล
 3. เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง
  ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริม จุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง
  ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
 4. เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้มั่นใจว่าสถาบัน อุดมศึกษาสามารถ
  สร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด
 5. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้น ฐานที่จำเป็น
  สำหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม